BIOLOGIJA

Prijemni ispit iz biologije se polaže na medicinskoj grupi fakulteta (medicina, stomatologija, veterina), Biološkom fakultetu, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet), Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija (bivša Viša medicinska škola), Šumarskom fakultetu i Poljoprivrednom fakultetu.

Prijemni na Biološkom fakultetu se radi u obliku testa od 60 pitanja koja obuhvataju celokupno gradivo srednjoškolske biologije, a prijemni na medicinskoj grupi fakulteta sadrži 30 pitanja u kojima nisu zastupljene sve oblasti koje se obrađuju u srednjoj školi (npr. sistematika biljaka, beskičmenjaci, veći deo fiziologije itd.) Zbog svega navedenog ozbiljna priprema za prijemni iz biologije podrazumeva dva različita programa: